lidmaatschap Taekwondo Bond Nederland is verplicht!

Als aangesloten club van de Taekwondo Bond Nederland zijn wij verplicht alle leden aan te melden bij de bond. Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij uw vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, uw vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.

Zie hieronder alle relevante informatie.


De online ledenadministratie is te bereiken via www.taekwondobond.nl/ledenadministratie (let OP!!)

U dient bij de gebruikersnaam uw TBN lidnummer in te vullen (dit geld voor leden en verenigingen) bij het inloggen dient u het volledige nummer in te vullen TV111111 of T1111111. Logt u voor het eerste in dan dient u, uw TBN nummer in te vullen in het veld gebruikersnaam en drukt u op de knop NIEUW WACHTWOORD AANVRAGEN.
Een nieuw wachtwoord wordt verstuurd naar het in de ledenadministratie bekende e-mail adres.

Het contributiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Nieuwe leden betalen een eenmalig inschrijfgeld en, afhankelijk van de aanmelddatum, een evenredig bedrag van de volledige jaarcontributie.

Verenigingen:

Wij vragen de clubs/verenigingen de volgende gegevens te controleren:

Ledenbestand, indien er leden bij staan die niet meer actief zijn bij uw vereniging verzoeken wij u deze te verwijderen. Het lid blijft dan nog wel individueel lid van de TBN maar heeft dan geen verbintenis meer met uw vereniging.

Actualiseer uw club gegevens.

Aanmeldingsprocedure leden:

U kunt zich via uw vereniging opgeven als bondslid.
Na acceptatie van uw aanmelding ontvangt u een eigen inlogcode voor de online ledenadministratie. Hier kunt u ook een betaalbewijs downloaden met uw betaalstatus voor het lopende contributiejaar (betaald / niet betaald).

Opzegging lidmaatschap:

Opzegging van het lidmaatschap moet uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het lopende contributiejaar gebeuren. Opzegging kan via de online ledenadministratie (www.taekwondobond.nl/ledenadministratie) of via een aangetekende brief met vermelding van uw naam, bondslidnummer en handtekening. Opzeggen kan alleen als men zijn lopende contributieverplichtingen heeft voldaan. In de online ledenadministratie verschijnt bij betaald hebbende leden een optie om automatisch op te zeggen. Bij niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een kalenderjaar verlengd.

Let wel: Stoppen bij een vereniging of sportschool betekent niet automatisch opzegging van het bondslidmaatschap. Dit dient u apart te doen. Het kan namelijk best zijn dat u bijvoorbeeld wegens verhuizing verder sport bij een andere Taekwondoclub. Vergeet ook niet zo’n eventuele overstap door te geven aan het bondsbureau.

Het lidmaatschap bij de Taekwondo Bond Nederland is een persoonsgebonden lidmaatschap en staat los van het lidmaatschap bij uw vereniging. U bent zelf verantwoordelijk voor de opzegging hiervan, uw vereniging kan uw persoonlijke lidmaatschap niet ontbinden.